O B A V I J E S T ISPITANICIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
KOJE PRIKUPLJA I/ILI OBRAĐUJE ROTARACT KLUB SLAVONSKI BROD

Poštovani,

od 25. svibnja 2018. na razini Europske unije, a samim time i u Republici Hrvatskoj na snazi je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: Uredba/GDPR).

Cilj GDPR-a je osigurati pažljivije i odgovornije rukovanje s osobnim podacima fizičkih osoba (dalje: ispitanika), slijedom čega svaki ispitanik mora biti obaviješten u koju svrhu se prikupljaju njegovi osobni podaci te u koju svrhu će se isti obrađivati, koristiti, koliko će se dugo vremenski pohranjivati te hoće li se i kome prosljeđivati i činiti dostupnima. Jednako tako prikupljanje i obrada osobnih podataka mora biti legitimna, odnosno mora imati zakonsko uporište ili ispitanik mora dati svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i raspolaganje osobnim podacima (privola). Stupanjem na snagu Uredbe sve pravne osobe koje prikupljaju i/ili obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (dalje: Voditelj obrade) obvezne su obavijestiti ispitanika o razlozima i svrsi prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka, kao i načinu i mjestu te vremenskom razdoblju pohranjivanja osobnih podataka, ali također i načinu raspolaganja istim i mogućnosti prosljeđivanja i činjenja dostupnim trećim stranama.

U obavljanju svojih statutornih djelatnosti Udruga Rotaract klub Slavonski Brod kao Voditelj obrade prikuplja osobne podatke svojih članova, kandidata za članstvo, vanjskih suradnika te prijatelja drugih klubova na razini Distrikta, a sve kako bi postupao zakonito u ostvarenju svojih ciljeva usmjrenih na promicanje, razvika i unaprjeđenje znanja i vještina članova koje će im pomoći u osobnom razvoju te doprinijeti njihovoj aktivnosti koje zadovoljavaju fizičke i društvene potrebe njihovih zajednica te promicanja boljih odnosa među ljudima širom svijeta, a osobito radi promicanja etičkih vrijednosti; promicanja kulture grada Slavonskog Broda i Republike Hrvatske; promicanja solidarnosti; promicanja prijateljstva.

Osobni podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za članstvo, suradnju, programe, projekte, akcije, događaje i manifestacije koje Rotaract klub Slavonski Brod organizira, provodi i/ili u kojima sudjeluje kao partner, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su nam dostupni korištenjem bilo koje djelatnosti koju u skladu sa Statutom pružamo kao i podaci koji su nam dani u osobnoj, telefonskoj,poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su nam stavljene na raspolaganje te sve okolnosti i činjenice koje je Rotaract klub Slavonski Brod saznao na osnovi pružanja usluga i obavljanja posla s ispitanikom ili putem javno dostupnih izvora.

Rotaract klub Slavonski Brod podatke može prikupljati iz javno dostupnih izvora kao i od drugih poslovnih subjekata, vanjskih suradnika i poslovnih partnera. U takvim slučajevima, Rotaract klub Slavonski Brod kao Voditelj obrade ispitanicima čiji su osobni podaci prikupljeni, pruža iste informacije kao da su osobni podaci primljeni neposredno i to pri prvom slijedećem kontaktu. Rotaract klub Slavonski Brod tijelima javne vlasti omogućit će pristup osobnim podacima ispitanika isključivo u svrhu i u obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povuci privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena. Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo naautomatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Kategorije osobnih podataka

Smatramo nužnim istaknuti kako Rotaract klub Slavonski Brod obrađuje one osobne podatke ispitanika koji čine podatke koji su neophodni kako bi Rotaract klub Slavonski Brod ispunio sve zakonske i ugovorne obveze prema ispitanicima, prema tijelima javne vlasti te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik ima pravo od Rotaract klub Slavonski Brod dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, imate pravo imati pristup tim osobnim podacima, kao i informacijama o svrsi i vremenu obrađivanja te svojim pravima u pogledu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka

Pravo na ispravak i brisanje

Ispitanik ima pravo od Rotaract kluba Slavonski Brod zatražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.  Također, Vi kao ispitanik imate pravo od Rotaract kluba Slavonski Brod zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, a isti će biti izbrisani ukoliko nije nužno da se nastavi obrada Vaših podataka, ukoliko ste povukli privolu za obradu koju ste prethodno dali; ukoliko uložite prigovor te ukoliko ne postoji legitimna osnova za obradu ili su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni, a jednako tako i ako je to potrebno radi postupanja sukladno nacionalnim zakonskim propisima i/ili propisima Europske Unije.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Rotaract kluba Slavonski Brod ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjena jedna od sljedećih okolnosti:

  • da ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • da je obrada nezakonit, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • da Rotaract klub Slavonski Brod više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • -da je ispitanik uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prijenos

Kao ispitanik imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se na Vas odnos, a koje ste pružili Rotaract klubu Slavonski Brod također imate pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Nadalje, Vama kao ispitaniku pripada pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

Obavještavanje u slučaju povrede osobnih podataka

Ukoliko bi se dogodilo da dođe do povrede Vaših osobnih podataka od strane Rotaract kluba Slavonski Brod, a koja bi mogla prouzročiti visok rizik za Vaša prava i slobode, Rotaract klub Slavonski Brod će Vam bez odgode, na jasan i jednostavan način uputiti obavijest o povredi osobnih podataka. Takva obavijest mora sadržavati minimalno ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se možete dobiti potrebne informacije, opis  vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka, opis mjere koje je Rotaract klub Slavonski Brod poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

Zahtjev u svrhu ostvarivanja prava

Na Vaš zahtjev Rotaract klub Slavonski Brod pružit će sve informacije vezane uz Vaša, gore navedena prava na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, Rotaract klub Slavonski Brod može produljiti rok za odgovor na Vaš zahtjev za dodatna dva mjeseca, o čemu će Vas Rotaract klub Slavonski Brod odmah izvijestiti  uz navođenje razloga za odgodu.

Zahtjev (ili prigovor) se podnosi Rotaract klubu Slavonski Brod na za to propisanom obrascu dostupnom na http://rac-sb.hr/

i to na

adresu elektroničke pošte: rotaractklubsb@gmail.com

ili

na adresu sjedišta: A. Starčevića 2A, 35000 Slavonski Brod.

U slučaju nepostupanja po Vašem zahtjevu Rotaract klubu Slavonski Brod će Vas bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka Vašega zahtjeva izvijestiti  o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

U svrhu odgovora na zahtjev ispitanika,  Rotaract klubu Slavonski ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Informacije o pravu na prigovor temeljem cl. 21. GDPR-a

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing kao i na sam izravan marketing.

Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako ispitanik uloži prigovor, Rotaract klubu Slavonski Brod ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti bez ikakvih obveza udovoljavanja određenom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene.

ZA VIŠE INFORMACIJA PROČITAJTE NAŠU POLITIKU PRIVATNOSTI 

TAKOĐER MOŽETE PODNIJETI I ZAHTJEV ZA UVID, DOSTAVU, ISPRAVAK, PROMJENU, DOPUNU, OGRANIČENJE PRIKUPLJANJA, PRIJENOS I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ZA NJEGA PRIKUPLJAJU NA SLJEDEĆEM LINKU!